RODO - PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO AMICOR

Telefon do przychodni: +48 661 096 929 +48 609 532 868
Przejdź do treści
KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dla Pacjentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego AMICOR,  62-330 Nekla ul. Chopina 43, którego reprezentuje właściciel Andrzej Pacorkowski i Adam Dopierała,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Przemysław Szczepański, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego AMICOR, 62-330 Nekla ul. Chopina 43 , możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 609 044 188 lub adresem email: iod@olejniczak.net.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, inne instytucje admiinistracji publicznej, wynikające z przepisów prawa,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj 20 lat  - według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.),

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści